| Halaman Depan | Bacaan Harian | Renungan Minggu Ini | Kisah Para Kudus | Katekese Iman Katolik | Lumen Christi | Dukung Renungan Pagi|

Jumat, 17 April 2009

Jumat, 17 April 2009
Hari Jumat dalam Oktaf Paskah

"Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya Kerajaan Surga" --- Mat 5:3


Doa Renungan

Ya Bapa yang mahapengasih, pagi hari ini kami akan mendengarkan sabda Putra-Mu. Putra-Mu yang bangkit dari antara orang mati telah menampakkan dirinya kepada Simon Petrus, Tomas, Natanael dan beberapa murid-Nya. Dalam keputusasaan pekerjaan mereka, Engkau nyatakan kehadiran-Mu. Semoga sepanjang hari ini dalam setiap pengalaman hidup, kami mampu menangkap kehadiran-Mu yang memberikan kegembiraan bagi kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami. Amin.

Bacaan Pertama
Pembacaan dari Kisah Para Rasul (4:1-12)


"Keselamatan hanya ada di dalam Yesus."


Sekali peristiwa, sesudah menyembuhkan seorang lumpuh, Petrus dan Yohanes berbicara kepada orang banyak. Tiba-tiba mereka didatangi imam-imam dan kepala pengawal Bait Allah serta orang-orang Saduki. Mereka ini sangat marah, karena Petrus dan Yohanes mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Maka mereka ditangkap, lalu diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira lima ribu orang laki-laki. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan para ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan Imam Besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Aleksander dan semua orang lain yang termasuk keturunan Imam Besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini: "Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu?" Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan kaum tua-tua, jika sekarang kami harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa semua itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi dibangkitkan Allah dari antara orang mati; karena Yesus itulah orang ini sekarang berdiri dengan sehat di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapa pun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan."
Demikianlah sabda Tuhan
Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan
Ref. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru.
Ayat.
(Mzm 118:1-2.4.22-24.25-27a)
1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik! Kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah Israel berkata, "Kekal abadi kasih setia-Nya!" Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, "Kekal abadi kasih setia-Nya!"
2. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi pada pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya!
3. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan! Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan! Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita.

Bait Pengantar Injil PS 959
Ref. Alleluya, Alleluya, Alleluya
Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya.

Bacaan Injil
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes (21:1-14)


"Yesus mengambil roti dan memberikannya kepada para murid; demikian juga ikan."

Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid-Nya di pantai danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut: Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Tomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan dua orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai; akan tetapi murid-murid itu tidak tahu, bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk-pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada!" Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan!" Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira dua ratus hasta saja; dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan, yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar: seratus lima puluh tiga ekor banyaknya; dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah!" Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepada-Nya, "Siapakah Engkau," sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka; demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-murid-Nya sesudah Ia bangkit dari antara orang mati.
Inilah Injil Tuhan kita!
Sabda-Mu sungguh mengagumkan!

"Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu maka akan kamu peroleh!”

Renungan


Berrefleksi atas bacaan-bacaan hari ini saya sampaikan catatan-catatan sederhana sebagai berikut:

- Karena aneka tantangan dan hambatan orang dapat frustrasi dan kemudian hidup dan bertindak menurut kemauan atau keinginan sendiri, seenaknya sendiri, atau seperti para murid kembali ke hobby atau pekerjaan lama ‘mencari ikan’, sebagai nelayan. Hanya mengandalkan kemauan sendiri akhirnya gagal total, itulah yang terjadi dalam diri para murid, tetapi ketika bertindak sesuai dengan perintah Tuhan dihasilkan buah melimpah ruah.

Kita semua telah dibaptis dan kepada kita dikenakan nama tambahan nama baptis, santo atau santa, dengan dambaan agar kita hidup dan bertindak meneladan santo atau santa yang menjadi pelindung kita dengan hidup suci. Kesucian dalam bahasa Latin sanctitas memiliki arti kesucian, hal tak dapat diganggu-gugat, kekebalan, hal tanpa pamrih, hal tak mencari keuntungan diri sendiri, hal tak tersuapi, kejujuran, kesalehan. Maka hidup sesuai dengan kehendak atau perintah Tuhan alias hidup suci berarti hidup dan bertindak seperti arti dari sanctitas di atas.

Ketika dibaptis kita berjanji untuk hanya mengabdi Tuhan Allah saja dan menolak semua godaan setan, maka hendaknya tetap kebal dalam menghayati janji ini dan jangan digganggu-gugat. Pada masa kini rasanya cara hidup dan cara bertindak tak mencari keuntungan diri sendiri dan tak tersuapi merupakan panggilan dan tugas pengutusan yang mendesak dan up to date, mengingat dan memperhatikan egoistis dan korupsi masih marak di sana-sini.

Kami berharap kepada siapapun yang berpengaruh dalam kehidupan bersama untuk tidak mencari keuntungan diri sendiri dan tak tersuapi alias sosial dan jujur. Jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap sesama dan saudara, jujur terhadap lingkungan hidup dan tentu saja jujur terhadap Tuhan.

- “Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati -- bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu.” (Kis 4:10), demikian jawaban Petrus, yang penuh dengan Roh Kudus, atas pertanyaan kuasa darimana ia menyembuhkan orang sakit. Sehat atau sakit serta sembuh dari sakit memang erat kaitannya dengan iman kita kepada Tuhan. Jika kita sungguh beriman maka kita akan tetap segar-bugar, sehat wal’afiat lahir dan batin, tetapi ingat dan sadari bahwa iman terutama dan pertama-tama harus menjadi nyata dalam tindakan atau perilaku atau cara hidup dan cara bertindak. Dengan kata lain jika kita mendambakan hidup segar-bugar, sehat wal’afiat lahir dan batin, marilah kita setia pada panggilan dan tugas pengutusan kita masing-masing.

Pada masa kini rasanya kesetiaan suami-isteri sangat mendesak dan up to date untuk dihayati dan disebar-luaskan. Dari suami-isteri atau ayah-ibu yang saling setia satu sama lain lahirlah anak-anak yang pada gilirannya juga akan (lebih) setia dalam panggilan dan tugas pengutusan mereka di kemudian hari. Hemat saya tokoh-tokoh penting dan baik dalam hidup bersama, bermasyarakat, berbangsa, bernegara atau beragama lahir atau berasal dari suami-isteri atau keluarga yang setia, setia saling mengasihi baik dalam untung maupun malang, sehat maupun sakit sampai mati. Setia berarti tidak mengurangi sedikitpun atas apa yang dijanjikan, yang menjadi panggilan, tugas pengutusan atau kewajiban dan pekerjaan.

Marilah dalam nama Tuhan atau sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan kita hidup dan bertindak, bukan mengikuti kemauan atau keinginan sendiri.


Ignatius Sumarya


Photobucket

Temukan kehendak Tuhan dalam Hidup

Temukan kehendak Tuhan dalam Hidup


Di suatu negeri, diadakan lomba lempar batu antar desa. Siapa yang berhasil melempar paling jauh, dia yang akan memenangkan pertandingan. Setelah semuanya menampilkan keterampilan melempar, tampillah sang juara, seorang atlet yang memang sudah dikenal tangguh. Keberhasilannya itu membuat ia dianugerahi batu berlapis emas oleh Sri Baginda Raja.

Berita tentang kejuaraan dan juara lempar batu itu tersiar ke seluruh pelosok negeri. Semua orang maklum, kalau dia lagi yang juara. Sebab selama tiga kali kejuaraan, belum pernah ada orang lain yang bisa menandingi keterampilannya dalam melempar batu.

Mendengar berita itu, seseorang yang dikenal oleh orang sekampung sebagai tidak becus bermain lempar batu, berkata kepada kawannya, “Memang hebat dia. Tidak kaget kalau kejuaraan kali ini pun masih dia yang juara. Bahkan mungkin aku pun kalah, kalau diadu lempar batu dengan dia.”

Temannya memanas-manasi dengan berkata, “Ya, jelas saja. Engkau pasti kalah melawan dia.”

Orang itu berkata, “Jangan memastikan dulu. Kita kan belum bertanding. Kau mendahului kehendak Tuhan!”

Temannya itu jengkel mendengar pembelaan dirinya.

Ada orang-orang yang sering membuat ramalan-ramalan atas peristiwa hidup seseorang atau peristiwa suatu bangsa. Beberapa waktu lalu setelah gempa melanda Bengkulu, ada yang meramalkan akan ada gempa yang lebih dahsyat lagi menimpa Bengkulu. Orang yang ingin selamat harus pindah. Orang mesti menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghindari bencana tersebut. Namun yang terjadi kemudian adalah ramalan tersebut hanyalah isapan jempol belaka. Tidak terjadi gempa sama sekali pada tanggal yang sudah diramalkan itu.

Boleh-boleh saja orang membuat ramalan tentang orang lain atau tentang suatu peristiwa besar yang akan menimpa hidup manusia. Namun kita mesti ingat bahwa di atas segala-galanya masih ada Tuhan. Pepatah mengatakan bahwa di atas langit masih ada langit. Artinya, masih ada Tuhan yang punya kuasa atas hidup manusia dan alam semesta ini. Karena itu, manusia mesti selalu tunduk pada penyelenggaraan Tuhan.

Apa yang terjadi kalau manusia selalu mengandalkan penyelenggaraan Tuhan? Yang terjadi adalah manusia menemukan kebahagiaan hidupnya. Manusia mengalami betapa baik Tuhan bagi hidupnya. Tuhan selalu menghendaki yang terbaik terjadi atas diri manusia. Tuhan tidak menghendaki bencana mengancam nyawa manusia.

Karena itu, sebagai orang beriman kita mesti selalu mengarahkan hidup kita kepada kehendak Tuhan. Kita mesti mampu menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita. Memang ini tidak mudah. Namun kalau kita belajar terus-menerus menangkap kehendak Tuhan bagi hidup kita, kita akan menemukan bahagia dalam hidup ini.

Mengapa orang selalu resah dalam hidupnya? Karena ia tidak sungguh-sungguh menemukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Mari kita berusaha untuk menemukan kehendak Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati. **

Frans de Sales, SCJ
Photobucket