Jumat, 16 Agustus 2013 Hari Biasa Pekan XIX

Jumat, 16 Agustus 2013
Hari Biasa Pekan XIX
   
Pembebasan dan keselamatan. Dengan salib-Nya yang mulia, Kristus telah memperoleh keselamatan bagi semua manusia. Ia telah membebaskan mereka dari dosa yang membelenggu mereka. "Kristus telah memerdekakan kita" (Gal 5:1). Di dalam Dia kita mengambil bagian dalam "kebenaran" yang memerdekakan (Yoh 8:32). Kepada kita diberi Roh Kudus, dan "di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan" (2 Kor 3:17), demikian Santo Paulus mengajarkan. Sejak sekarang kita bermegah bahwa "kita telah masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah" (Rm 8:21). --- Katekismus Gereja Katolik, 1741
 
Antifon Pembuka (Mzm 136:1.24)
 
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setia-Nya. Dia membebaskan kita dari musuh kita. Kekal abadi kasih setia-Nya.
 
Doa Pagi
 
Ya Allah Engkau membimbing bangsa Israel untuk memasuki tanah terjanji. Kini kami juga Kaubimbing dalam mengarungi kehidupan. Namun, kami sering tidak setia akan cinta-Mu bahkan mencobai keagungan kasih-Mu. Maka, ampunilah kami ya Allah, dan bimbinglah kami untuk kembali kepada-Mu lewat pembaruan hidup kami pada hari ini. Amin.

Bacaan dari Kitab Yosua (24:1-13)
 
"Aku telah mengambil bapamu dari Mesopotamia; mengeluarkan engkau dari Mesir; dan menuntun engkau masuk ke tanah perjanjian."
 
Menjelang wafatnya Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikhem. Dipanggilnya orang tua-tua, para kepala, hakim, dan para pengatur pasukan Israel. Mereka semua berdiri di hadapan Allah. Maka berkatalah Yosua kepada mereka, “Beginilah sabda Tuhan, Allah Israel, ‘Dahulu kala nenek moyangmu yakni Terah, ayah Abraham dan Nahor, tinggal di seberang Sungai Efrat. Mereka beribadah kepada allah lain. Tetapi Aku mengambil Abraham, bapamu, dari seberang Sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku melipatgandakan keturunannya dan memberinya Ishak. Kepada Ishak Kuberikan Yakub dan Esau. Esau Kuberi pegunungan Seir sebagai miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu Aku mengutus Musa dan Harun, dan memukul Mesir dengan tulah yang Kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian Aku membawa kalian keluar. Setelah Aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kalian sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan pasukan berkuda ke Laut Teberau. Sebab itu mereka berteriak-teriak kepada Tuhan. Maka Ia membuat kegelapan antara kalian dan orang Mesir dan mendatangkan air laut atas orang Mesir, sehingga tenggelamlah mereka. Dengan mata kepalamu sendiri kalian telah melihat, apa yang Kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu kalian lama tinggal di padang gurun. Aku membawa kalian ke negeri orang Amori yang diam di seberang Sungai Yordan, dan ketika mereka berperang melawan kalian, mereka Kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kalian menduduki negerinya, sedangkan mereka Kupunahkan dari hadapanmu. Ketika itu Balak bin Zipor, raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kalian. Tetapi Aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun malahan memberkati kalian. Demikianlah Aku melepaskan kalian dari tangan Balak. Setelah kalian menyeberangi Sungai Yordan dan sampai ke Yerikho, maka para warga kota itu berperang melawan kalian, dan juga orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi dan orang Yebus. Tetapi mereka semua Kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian Aku melepaskan tabuhan mendahului kalian, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti Aku telah menghalau kedua raja Amori. Sungguh, bukanlah pedangmu dan bukan pula panahmu yang menghalau mereka. Demikianlah Kuberikan kepadamu negeri yang kalian duduki tanpa membangunnya. Juga Kuberikan kepadamu kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang kalian makan buahnya, meskipun bukan kalian yang menanamnya.”
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan (Mzm 136:1-3.16-18.21-22.24)

Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik!
Kekal abadi kasih setia-Nya.
Bersyukurlah kepada Allah segala allah.
Kekal abadi kasih setia-Nya.
Bersyukurlah kepada Tuhan segala tuhan!
Kekal abadi kasih setia-Nya.
Kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun!
Kekal abadi kasih setia-Nya.
Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar!
Kekal abadi kasih setia-Nya.
Dan membunuh raja-raja yang mulia.
Kekal abadi kasih setia-Nya.
Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka.
Kekal abadi kasih setia-Nya.
Milik pusaka kepada Israel, hamba-Nya!
Kekal abadi kasih setia-Nya.
Yang membebaskan kita dari para lawan kita.
Kekal abadi kasih setia-Nya.

Bait pengantar Injil
Ref. Alleluya
Ayat. Sambutlah pewartaan ini sebagai sabda Allah, bukan sebagai perkataan manusia. Alleluya.
 
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius (19:3-12)

"Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi semula tidak demikian."

     
Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus, untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, “Apakah diperbolehkan orang menceraikan isterinya dengan alasan apa saja?” Yesus menjawab, “Tidakkah kalian baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia, sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, ‘Sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya, dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging.’ Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.” Kata mereka kepada Yesus, “Jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan isterinya?” Kata Yesus kepada mereka, “Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kalian menceraikan isterimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi Aku berkata kepadamu, ‘Barangsiapa menceraikan isterinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zinah’.” Maka murid-murid berkata kepada Yesus, “Jika demikian halnya hubungan antara suami dan isteri, lebih baik jangan kawin.” Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, “Tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya; dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain; dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, demi Kerajaan Surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti.”
Demikianlah Injil Tuhan
U. Terpujilah Kristus.

Renungan

Perceraian di dalam agama Yahudi kelihatan mudah. Dalam Kitab Ulangan 24:1 dikatakan bahwa seorang suami bisa menceraikan istrinya apabila didapatinya istri itu telah melaku*kan tindakan tidak senonoh. Tetapi interpretasi atas tindakan ”tidak senonoh” itu berbeda-beda. Aliran Shamai mengartikan ”tidak senonoh” itu dengan perzinahan. Menurut aliran ini, hanya perempuan yang berzina boleh diceraikan. Tetapi, Aliran Hillel mengartikannya dengan sangat luas seperti pergi dengan rambut terurai, berbicara dengan laki-laki di jalanan, atau berbicara tidak sopan tentang mertua. Menurut aliran ini, hal-hal kecil itu bisa menjadi sebab perceraian.

Orang-orang Farisi ingin melibatkan Yesus di dalam kontroversi ini. Apakah Dia membela Shamai yang cukup keras dengan aturan perceraian atau Hillel yang agak longgar. Yesus menjawab dengan melihat sejarah perkawinan pada Adam dan Hawa. Keduanya diciptakan untuk satu sama lain dan bukan untuk seseorang lain dan tidak untuk diceraikan. Perkawinan Adam dan Hawa mesti menjadi pola untuk setiap perkawinan. Perkawinan tidak boleh diceraikan. ”Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.”

Doa: Tuhan, bantulah keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan dalam kehidupan perkawinannya supaya mereka tetap berpegang teguh pada sabda-Mu. Amin.

Ziarah Batin 2013, Renungan dan Catatan Harian