Jumat, 08 November 2013 Hari Biasa Pekan XXXI

Jumat, 08 November 2013
Hari Biasa Pekan XXXI

Dengan doa, kita menemukan kekuatan untuk menghadirkan Kristus dalam diri kita dan sesama --- St Karolus Borromeus


Antifon Pembuka (Mzm 98:83cd.4)

Segala ujung bumi telah melihat keselamatan karya Allah. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah dan bermazmurlah.

Doa Pagi

Tuhan, berkatilah hari ini agar kami sebagai anak-anak terang, warga Kerajaan Surga mampu mengisi kegiatan bukan hanya perkara duniawi, tetapi dengan cerdik mendahulukan hal-hal surgawi. Sebab Engkaulah jalan kebenaran dan terang bagi kami. Amin.

Paulus melihat sebuah kebutuhan untuk memberikan nasihat kepada umatnya. Adalah tugasnya untuk memberitakan Injil. Tidak ada keinginan lain selain meneruskan kasih Kristus, sehingga banyak orang boleh mengenal Kristus.

Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada umat di Roma (15:14-21)
      
    
"Aku menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi supaya mereka diterima Allah sebagai persembahan yang berkenan di hati-Nya."
  
Saudara-saudara, aku sendiri yakin bahwa kalian penuh dengan kebaikan dan segala pengetahuan, dan bahwa kalian sanggup untuk saling menasihati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana-sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kalian, bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Aku boleh melayani pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan di hati-Nya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Maka aku boleh bermegah dalam Kristus tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus dengan perantaraanku. Demikian Ia telah memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, berkat perkataan dan perbuatan, berkat tanda-tanda serta mukjizat-mukjizat, dan berkat kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum aku telah mewartakan Injil Kristus dengan sepenuh-penuhnya. Dan dalam pewartaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku, bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar, yang telah diletakkan orang lain. Tetapi aku mengikuti ayat Kitab Suci yang berbunyi: "Mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia, akan melihat Dia, dan mereka yang belum pernah mendengar tentang Dia, akan mengertinya."
Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan, do = c, 4/4, PS 807
Ref. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita.
Ayat. (Mzm 98:1.2-3ab.3cd-4)
1. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib; keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanan-Nya, oleh lengan-Nya yang kudus.
2. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang dari pada-Nya, telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaan-Nya terhadap kaum Israel.
3. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi! Bergembiralah dan bermazmurlah!

Bait Pengantar Injil
Ref. Alleluya
Ayat. Sempurnalah kasih Allah dalam hati orang yang mendengarkan sabda Kristus.

Sebagai pengikut Yesus, "anak-anak terang", kita diingatkan supaya dalam mengejar Kerajaan Allah harus cerdik seperti bendahara dalam mempersiapkan nasibnya di kemudian hari. Kita ditantang untuk dapat dipercaya dalam perkara-perkara kecil, supaya dengan itu kita mendapat kepercayaan pada perkara-perkara yang lebih besar.

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas (16:1-8)
   
"Anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang."
   
Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-murid-Nya, "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, 'Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi.' Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, 'Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka.' Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, 'Berapa besar utangmu pada tuanku?' Jawab orang itu, 'Seratus tempayan minyak.' Lalu kata bendahara itu, 'Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga: Lima puluh tempayan.' Kemudian ia berkata kepada yang lain, 'Dan Saudara, berapa utangmu?' Jawab orang itu, 'Seratus pikul gandum.' Katanya kepada orang itu, 'Inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain: Delapan puluh pikul.' Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang."
Inilah Injil Tuhan kita!
U. Sabda-Mu sungguh mengagumkan!

Renungan


Berbuat baik itu sangat mulia, namun belum tentu benar. Misalnya, mencuri uang untuk membantu orang miskin. Niat itu sangat baik dan mulia, namun caranya salah. Jadi, sebelum melakukan sesuatu, kita perlu mempertimbangkan dengan matang. Bendahara itu memang cukup baik dan cerdik, tapi perbuatannya merugikan tuannya. Apalagi perbuatannya itu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sangat tidak tepat di mata Tuhan. Mari kita bertindak lebih bijak agar menyenangkan hati Tuhan dan membahagiakan sesama.

Doa Malam

Bapa, kami menghadap-Mu dengan hati penuh syukur atas ajaran Putra-Mu bahwa hidup beriman itu juga membutuhkan pengolahan dan akal sehat agar dapat menghayatinya dengan baik. Semoga Roh-Mu senantiasa menerangi hati kami dalam mengikuti jejak Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, kini dan selama-lamanya. Amin.
  
RUAH