Selasa, 28 Juli 2009 :: Hari Biasa Pekan XVII

Selasa, 28 Juli 2009
Hari Biasa Pekan XVII

"Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan!"


Doa Renungan

Ya Tuhan, Engkau menghendaki sabda-Mu ditaburkan bagaikan biji gandum di ladang, yang menghasilkan buah yang baik. Ajarilah kami untuk selalu memelihara rahmat yang Engkau berikan kepada kami. Semoga rahmat itu kami gunakan pada hari ini untuk menaburkan benih-benih yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa.


Pembacaan dari Kitab Keluaran (33:7-11;34:5b-9.28)

"Tuhan bersabda kepada Musa dengan berhadapan muka."


Waktu Israel ada di padang gurun, Musa mengambil sebuah kemah dan membentangkannya jauh di luar perkemahan. Kemah itu diberi nama Kemah Pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, pergi ke Kemah Pertemuan itu di luar perkemahan. Apabila Musa pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya, sampai ia masuk ke dalam kemah itu. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, maka turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah lalu berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa melihat, bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah, masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara dengan Musa dengan berhadapan muka seperti orang yang berbicara dengan temannya. Kemudian kembalilah Musa ke perkemahan. Tetapi Yosua bin Nun, hambanya, orang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Pada suatu hari, pagi-pagi benar, Musa naik ke Gunung Sinai. Ia menyerukan nama Tuhan. Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, "Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia-Nya; rahmat dan kesetiaan-Nya berlimpah-limpah. Ia meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, Ia mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Tetapi orang yang bersalah tidak sekali-kali Ia bebaskan dari hukuman. Dan kesalahan bapa akan dibalaskan-Nya kepada anak-anak dan cucunya, sampai keturunan yang ketiga dan keempat." Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, "Jikalau aku mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang berkeras kepala, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu." Musa berada di sana bersama-sama Tuhan empat puluh hari empat puluh malam lamanya, tanpa makan roti dan tanpa minum air. Dan seluruh perjanjian, yakni kesepuluh sabda, dituliskannya pada loh batu.
Demikianlah sabda Tuhan
Syukur kepada Allah.

Mazmur Tanggapan PS 838
Ref. Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan daku.
Ayat.
(Mzm 103:6-13)

1. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi semua orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalan-Nya kepada Musa, dan memaklumkan perbuatan-perbuatan-Nya kepada orang Israel.

2. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak terus-menerus Ia murka, dan tidak untuk selamanya Ia mendendam.

3. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan, atas orang-orang yang takut akan Dia!

4. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takwa.


BaitPengantar Injil PS 958
Ref. Alleluya, Alleluya, Alleluya, Alleluya
Ayat. Benih melambangkan sabda Allah, penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus, akan hidup selama-lamanya. Alleluya.


Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius (13:36-43)

"Seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman."

Pada suatu hari Yesus meninggalkan orang banyak, lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepada-Nya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak Kerajaan dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah Iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan mengutus malaikat-malaikat-Nya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaan-Nya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam Kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan!"

Inilah Injil Tuhan kita!

Sabda-Mu sungguh mengagumkan!

Renungan


Saudara-saudari terkasih, berrefleksi atas bacaan-bacaan hari ini saya sampaikan catatan-catatan sederhana sebagai berikut:

· Kita semua hidup di tengah-tengah ‘lalang dan benih baik’ atau ‘antara’, yaitu antara yang baik dan yang jahat, antara kehendak Tuhan dan kehendak setan, antara sehat dan sakit, dst.. Hidup di tengah-tengah ‘antara’ memang ada berbagai kemungkinan, misalnya orang tetap berada di tengah-tengah ‘antara’ alias diam saja, cenderung ke kanan atau ke kiri alias berbuat baik atau berbuat jahat, mengikuti kehendak Tuhan atau kehendak setan. Rasanya kita semua berharap senantiasa dapat berbuat baik atau mengikuti kehendak Tuhan dan dengan demikian kita dapat dikatakan sebagai “orang benar yang bercahaya seperti matahari dalam Kerajaan Bapa”. Kita semua kiranya berasal dari ‘benih baik’, dan memang tumbuh berkembang di tengah ‘lalang’ atau aneka tawaran kenikmatan duniawi yang dapat menghancurkan pertumbuhan dan perkembangan kita. Maka marilah kita saling membantu dan bekerjasama agar pertumbuhan dan perkembangan kita tetap baik alias menjadi orang-orang benar, yang senantiasa setia pada kehendak Tuhan dalam situasi dan kondisi macam apapun. Sekiranya kita merasa sendirian sebagai orang benar atau baik alias merasa diri yang terbaik, hendaknya kebaikan kita menjadi nyata dalam berbagai bentuk perilaku atau tindakan, sehingga kita bercahaya bagaikan matahari dalam Kerajaan Sorga. Agar kita tetap dalam keadaan benar atau baik, hendaknya setia untuk mendengarkan sabda-sabda Tuhan, yang antara lain tertulis di dalam Kitab Suci, tulisan yang ditulis dengan ilham Roh Kudus.. Bacakan, dengarkan, resapkan dan hayati sabda yang tertulis di dalam Kitab Suci setiap hari bagi kita semua, di dalam keluarga kita masing-masing.

· "TUHAN, TUHAN, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa; tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat." (Kel 34:7). Kutipan ini kiranya baik dan layak menjadi permenungan atau refleksti kita bersama. Sebagai orang beriman kita dipanggil untuk menghayati “Alah penyayang, dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya” di dalam hidup sehari-hari, dalam cara hidup dan cara bertindak kita dimanapun dnn kapanpun. Kita dipanggil untuk menjadi ‘penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setia kita’. Jika kita berani mengakui dan menghayati telah menerima kasih, kesabaran dan kesetiaan Allah melalui orangtua dan saudara-saudari kita, kiranya kita dengan mudah untuk mengasihi, sabar dan setia. Maka secara konkret hendaknya kita berani mengakui dan mengimani semuanya itu melalui orangtua kita masing-masing yang begitu mengasihi, sabar dan setia kepada kita sehingga kita dapat tumbuh berkembang sebagaimana adanya pada saat ini,. Tanpa kasih, kesabaran dan kesetiaan orangtua atau bapak-ibu kita masing-maiing kiranya kita tidak menjadi orang atau manusia sebagaimana adanya saat ini. Sebagai tanda syukur dan terima kasih kita kepada orangtua tidak lain adalah kita hidup dengan saling menyayangi dan mengasihi, sabar dan setia satu sama lain. Pengampunan hendaknya juga kita hayati dan sebar-luaskan. Marilah kita ampuni mereka yang telah bersalah kepada kita atau menyakiti kita, dan biarlah di antara kita hidup dan berkembang keutamaan kasih pengampunan yang sungguh kita butuhkan demi kebahagiaan dan kesejhateraan kita semua.

Jakarta, 28 Juli 2009

Ignatius Sumarya, SJ